نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی

نویسنده

قاضی دادگستری و دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران