دگرگونی‌های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه

نویسنده

دانشجوی دورة دکتری حقوق کیفری دانشگاه پواتیه ـ فرانسه