مطالعة تطبیقی مشروعیت تحصیل دلیل از طریق ضبط صدا و تصویر

نویسنده

دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی از دانشگاه شهید بهشتی