نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز: سیاست‌ها و رویّه

نویسنده

استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رییس انجمن ایرانی حقوق جزا