نقض حقوق فلسطینی‌ها در نتیجة ساخت دیوار حائل در نظریة مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری

نویسنده

استادیار دانشگاه مفید