راهبردهای کاربردی CPTED* برای پیشگیری از جرم در مناطق مسکونی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران