حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در محیط مجازی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی (گرایش حقوق مالکیت فکری)، وکیل دادگستری،