استنادپذیری ادلة الکترونیکی در امور کیفری

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‎شناس و پژوهشگر در حقوق کیفری سایبری.