مطالعة تطبیقی قاعدة رضایت زیان‌دیده و اقدام (در نظام حقوقی کامن‌لا و اسلام)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس قم)

2 عضو هیأت‌علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار