اسرار حرفه‌ای و حقوق کیفری اقتصادی و تجاری

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق کیفری اقتصادی دانشگاه پاریس 10 (نانتر)