حمایت از نشانهای تجاری در شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی (گرایش حقوق مالکیت فکری)، وکیل دادگستری