مطالعة تطبیقی آثار تقلب و تقصیر سنگین متصدی حمل و نقل

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق