بررسی تطبیقی کنوانسیون عاملیت بین‌المللی در حقوق ایران

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس قم ـ دانشگاه تهران