راهکارهای کیفری مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی: با لحاظ حقوق تطبیقی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی