حقوق مرتبط با حق مؤلف

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی (مالکیت فکری) دانشگاه تربیت مدرس