درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالشهای حقوقی الحاق به موافقتنامة تریپس

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی