نقدی بر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در زمینة سرقت تعزیری

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، قم