مخالفت با مالکیت فکری

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس قم دانشگاه تهران