تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرّس

2 عضو هیـأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم