از جبران خسارت بزهدیده توسط بزهکار تا جبران خسارت توسط دولت

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی