نگاهی به فرایند شکل‌گیری دولت الکترونیک و چالشهای فراروی آن

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی پردیس قم دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه اصفهان