تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه.* دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه.