صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری

نویسنده

عضو هیأت علمی پردیس قم دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی.