دام‌گستری؛ مفهوم، مبانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران.