قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده

پژوهشگر و محقق همکار با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.