اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی مصوب سال 2002 میلادی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایة یک دادگستری.