بررسی و نقد مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381)

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و قاضی اسبق دادگاه تجدید نظر.