تفسیر نظریة شهید صدر(ره) در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی