مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدرّس حوزه علمیه قم.