امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی

نویسنده

پژوهشگر حوزه و دانشگاه و دانشجوی دکترای حقوق جزای دانشگاه تهران