مصادیق حقوق مالکیت فکری در صنعت ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی

2 کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری