بررسی فقهی ـ حقوقی موضوع نمایندگی با نگاهی به نظام حقوقی انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة حقوق، پردیس قم دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة حقوق، پردیس قم دانشگاه تهران