مقابلة کیفری با پیام‌های ناخواستة الکترونیکی (رویکرد جهانی، بایسته‌سنجی ملی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران