تأثیر اشتباه‌های تایپی و غلط‌های املایی بر قرارداد اعتبار اسنادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة علوم انسانی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی