نگاهی نقادانه به قانون اصلاح قانون بیمة شخص ثالث، مصوب 1387

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی مرکز آموزش عالی اهل بیت