مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحة قانون مجازات اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سطح چهار حوزة علمیة قم و پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوة قضائیه