بررسی حقوقی برائت‌نامه‌های پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه حقوق