ماهیت سرزمین در فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس قم دانشگاه تهران