قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان