تصویر ریاست مرد بر خانواده در آینه وحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه مفید

2 کارشناس ارشد رشته معارف قرآن دانشگاه مفید