حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال امریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات