تأثیر رضایت پیشین مجنیٌ‌علیه در سقوط قصاص و دیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه امام صادق