بررسی فقهی اطاعت زوجه از زوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی