بررسی دلایل مبنایی توکیل‌ناپذیری اقرار قاطع دعوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران