تأثیر عدم درمان مجنی‌علیه در مسئولیت جانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی