نقش امارات قانونی در حقوق کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی