بررسی و تحلیل قاعده عدم سلطه‌پذیری مؤمن (با رویکردی به تحلیل اصطلاح سَبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران