تجزیه‌پذیری اقرار مقید در امور کیفری و مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی قم