عدم اعتبار اقرار غیرقضایی در امور کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی قم و عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه