ادله فقهی منع به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای (با رویکرد حقوق بشردوستانه محیط زیست)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامع‍ةالمصطفی العالمی‍ة